Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Poskytovateľom je prevádzkovateľ tejto internetovej stránky (ďalej len ako „Poskytovateľ“).

2. Objednávateľom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku
u Poskytovateľa (ďalej len ako „Objednávateľ“).

3. Predmetom plnenia je zabezpečenie jazykových korektúr, príprava marketingových a propagačných materiálov podľa požiadaviek uvedených v objednávke Objednávateľa doručenej Poskytovateľovi.

4. Obchodný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká v momente potvrdenia prijatia objednávky Poskytovateľom, ktorú Objednávateľ uskutočňuje elektronicky.

5. Podmienky obchodného vzťahu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť iba písomnou dohodou Objednávateľa a Poskytovateľa.

II. Objednávka

1. Objednávateľ sa objednávkou zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za požadované služby (jazykové korektúry, príprava marketingových a propagačných materiálov) odmenu.

2. Objednávka musí mať písomnú formu a je možné uskutočniť ju elektronicky, a to vyplnením objednávkového formulára, resp. prostredníctvom mailu. Vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Poskytovateľa môže Objednávateľ objednávku uskutočniť aj inou formou, napr. ústne osobne či telefonicky.

3. Poskytovateľ potvrdí prijatie objednávky písomne elektronickou formou.

4. Ak Poskytovateľ nepotvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky, resp. potvrdí prijatie objednávky s výhradami, má sa za to, že obchodný vzťah nevznikne, a to do doby, kým nedôjde k dohode.

5. Obchodný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ akceptuje návrh Poskytovateľa na zmenu podmienok v objednávke.

III. Práva a povinnosti Objednávateľa a Poskytovateľa

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi služby v zmysle podmienok špecifikovaných v objednávke. 

2. Ak text, ktorý je predmetom objednávky, obsahuje odborné alebo nejasné výrazy, Poskytovateľ má právo požiadať Objednávateľa o konzultáciu, vysvetlenie a spresnenie pojmov.

3. Poskytovateľ berie na vedomie, že akékoľvek dôverné informácie získané počas poskytovania služby sú obchodným tajomstvom a nebude takéto informácie poskytovať tretím osobám.

4. Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi opravený dokument, vytvorený dokument (výsledok objednanej služby) vo vopred dohodnutej lehote elektronickou formou.

5.  Právo na zaplatenie odmeny vzniká Poskytovateľovi poskytnutím služby v zmysle objednávky.

IV. Cena a platobné podmienky

1. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok je platný cenník Poskytovateľa, ktorý je zverejnený na stránke www.naslovicko.sk/cenník, z ktorého sa vychádza pri vypracovávaní cenovej ponuky.

2. Cena jazykových korektúr je stanovená podľa počtu normostrán v závislosti od typu jazykovej korektúry, v prípade tvorby marketingových a propagačných materiálov, resp. iných služieb, je možné cenu stanoviť dohodou.

3. Všetky ceny uvedené v cenníku sú uvádzané bez DPH. 

4. V prípade poskytnutia dodatočných služieb, ktoré nie sú uvedené v Cenníku, bude cena a podmienky tejto dodatočnej služby stanovené osobitnou dohodou.

5. Odmena Poskytovateľa za objednané služby je splatná vopred na základe zálohovej faktúry, ktorú Poskytovateľ zašle Objednávateľovi elektronickou formou, pokiaľ sa Poskytovateľ a Objednávateľ nedohodnú inak.

6. Ak nie je dohodnuté inak, zálohová faktúra je splatná do 3 pracovných dní od jej vystavenia.

7. Uhradením zálohovej faktúry dáva Objednávateľ automatický súhlas s jej elektronickou formou a podpisom.

8. Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Poskytovateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Poskytovateľa.

V. Storno a reklamácia objednávky

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi poplatok vypočítaný ako súčet ceny za už vykonanú prácu, a to v prípade, ak bola práca na jazykovej korektúre či práca na inej dohodnutej službe už započatá. Táto suma bude odovzdaná Objednávateľovi.

2. Pokiaľ už Objednávateľ uhradil celkovú cenu objednávky, rozdiel medzi uhradenou sumou a storno poplatkom mu bude Poskytovateľom vrátený do 30 dní odo dňa stornovania.

3. Obe strany majú právo jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana poruší dojednané podmienky.

4. Objednávateľ uplatňuje prípadné reklamácie u Poskytovateľa písomne, bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 10 dní od poskytnutia služby. V reklamácii je potrebné uviesť jej dôvod a popísať charakter nedostatkov na konkrétnych prípadoch.

5. Poskytovateľ nezodpovedá za nedodržanie termínu dodania/poskytovania služby, pokiaľ bolo takéto omeškanie alebo nedodanie spôsobené prekážkou na strane Objednávateľa, vyššou mocou alebo treťou stranou a Poskytovateľ nemohol takúto prekážku predvídať. Ak sa Poskytovateľ a Objednávateľ dohodli, že služba bude dodaná elektronicky a Objednávateľ nedostane službu včas, je povinný Poskytovateľa na túto skutočnosť bezodkladne upozorniť. V opačnom prípade Poskytovateľ nie je povinný uznať reklamáciu Objednávateľa ohľadom nedodržania termínu dodania služby.

6. V prípade oprávnenej reklamácie je Poskytovateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. 

7. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú nedodržaním podmienok v objednávke maximálne do výšky ceny objednávky.

VI. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť Poskytovateľovi súčinnosť a všetky informácie potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu objednávky. Ak Objednávateľ túto povinnosť poruší, Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné škody z dôvodov, ktoré majú súvis s porušením tejto povinnosti.

2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi nerealizovaním objednaných služieb, ak sa tak stane z dôvodov, ktoré nemohol Poskytovateľ v čase uzavretia tohto obchodného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom predvídať.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu objednávky postupovať s odbornou starostlivosťou. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, požiadavky Objednávateľa uvedené v objednávke, ako aj všetky záväzné dojednania medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Ak tieto všeobecné obchodné podmienky neurčujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov.

2. Objednávateľ a Poskytovateľ vyhlasujú, že akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s plnením objednávky budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. V prípade, že sa nedosiahne zmierne riešenie sporu, bude tento spor podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov.

3. Znenie týchto všeobecných obchodných podmienok je záväzné. 

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú uverejnené na internete, a to na adrese www.naslovicko.sk/obchodne-podmienky.

5. Odoslaním objednávky Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami poskytovania služieb, porozumel im a plne s nimi súhlasí.

6. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a záväzné pre všetkých objednávateľov služieb od 1. júla 2017.


Objednajte ešte dnes


NEZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA